• Inici
  • Societat
  • Estat d'alarma, estat d'excepció i estat de setge

Estat d'alarma, estat d'excepció i estat de setge

| Eduard Garcia Molina | Societat
Estat d'alarma, estat d'excepció i estat de setge

Un dels fets més cridaners de la pandèmia que patim amb el Covid-19 o malaltia del Coronavirus és l'Estat d'alarma decretat pel Consell de Ministres el passat dissabte, però on està regulat este Estat d'alarma i com s'aplica?

Ben conegut és el seu efecte a Espanya amb l'actual crisi sanitària i que ha portat el confinament de la majoria de la població en les seues cases per evitar que el coronavirus continue contagiant-se i altres mesures, això ha estat gràcies a l'aplicació de l'Estat d'alarma per part del govern espanyol des del passat dissabte, Estat que va entrar en vigor amb la publicació en el BOE. Sol hi ha un precedent des de la Transició de l'aplicació d'este Estat, amb l'anomenada "crisi dels controladors" en setembre de 2010 amb el president José Luís Rodríguez Zapatero.

Article 116 de la Constitució espanyola

Val a dir que l'alarma decretada a tot l'Estat espanyol ve regulada en l'article 116 de la Constitució, on indica que al llarg de sis punts que Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes, així mateix este mateix article del text constitucional regula no sols l'estat d'alarma, sinó també els d'excepció i l'estat de setge (asedio en castellà).

Si bé és cert que cada un dels punts pot ser més o menys restrictiu i s'aplica a diferents situacions, per exemple el d'alarma (actualment en vigor) s'aplica en situacions excepcionals de crisi sanitària com l'actual, grans catàstrofes o paralitzacions greus de serveis públics.

Per altra banda l'estat d'exepció és el més dur al què l'estat civil pot recòrrec, ja que està previst per a circumstàncies on les autoritats gubernamentals no siguen capaces d'assegurar i mantindre l'ordre públic, o el funcionament de les institucions democràtiques.

Finalment l'estat de setge on es pot posar l'administració en mans de l'Exèrcit, en tot cas una mesura extrema que afecta a tots i cada u dels drets fonamentals que estan regits per la Constitució amb l'única excepció del control judicial de les detencions i l'habeas corpus.

Artículo 116 (Constitución Española)

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

L'article té 102 lectures

(Aquesta informació es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en aquesta pàgina).